E-Vijecnica|

Zapisnik

Sa  konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 05. srpnja 2013. godine u gradskoj vijećnici u Slunju.

Sjednici prisustvuju slijedeći članovi: Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović, Mario Medved, Ivan Bogović, Vladimir Bakalar, Diana Cindrić, Damir Vuković, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Josip Štefanac i Višnja Magdić.

Izostanak su opravdali: Davor Požega i Mirjana Puškarić.

Pored vijećnika sjednici su nazočni:  Željko Spudić – predstojnik Ureda državne uprave u KŽ, Željko Rendulić – gradonačelnik, Josip Gračan – zamjenik gradonačelnika, Zdenka Kovačević – tajnik Grada te novinari.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Nakon  himne, gosp. Željko Supdić, predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji  pozvao je sve nazočne da minutom tišine odaju počast svim poginulim hrvatskim braniteljima.

Predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji gosp. Željko Spudić pozdravio je   gradonačelnika Grada Slunja gospodina Željka Rendulića, zamjenika gradonačelnika, gosp.  Josipa Gračana,  vijećnice i vijećnike te izrazio nadu  da će ova današnja sjednica imati više uspjeha nego prethodna. Pozdravio je također i sve predstavnike medija.

Napomenuo je na početku da današnja sjednica ide ispočetka jer ovo je nova sjednica i prema odredbama Zakona o lokalnim izborima, članku 87. stavku 3. ukoliko se na prvoj sjednici ne konstituira vijeće, gradsko ili općinsko, saziva se nova sjednica, što znači da sve ono što je odrađeno na prethodnoj sjednici mora se ponovno odraditi.

Kako je nulta točka dnevnog reda utvrđivanje kvoruma gosp. Spudić konstatira da je konstituirajućoj sjednici nazočno 13 vijećnika.

Potom je pročitao dnevni red i isti dao na usvajanje.

Nakon glasovanja konstatira da je za sjednicu jednoglasno usvojen slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Izbor Mandatnog odbor

2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

– Utvrđivanje člana predstavničkog tijela, koji će predsjedati sjednicom, do izbora predsjednika

– Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Slunja

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4.  Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja

5.  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja

 

 

  • 1. Izbor Mandatnog odbora

Predsjedatelj poziva da se iznese prijedlog za članove Mandatnog odbora.

U ime Kandidacijske liste grupe birača  Katarina Rendulić  predložila je u Mandatni odbor slijedeće članove: Dianu Cindrić za predsjednicu te Đuru Mihajlovića  za člana i Marinka Radočaja za člana

Izneseni prijedlog dan je na raspravu.

Budući da se nitko nije javio za raspravu gosp. Spudić istu zaključuje i daje na glasovanje izneseni prijedlog da se u mandatni odbor izaberu: Diana Cindrić za predsjednicu, Đuro Mihajlović za člana i Marinko Radočaj za člana.

Nakon glasovanja predsjedatelj  je utvrdio da je izneseni prijedlog jednoglasno usvojen te da su u Mandatni odbor izabrani: Diana Cindrić za predsjednicu, Đuro Mihajlović za člana i Marinko Radočaj, za člana.

  • 2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

Utvrđivanje  člana predstavničkog tijela  koji će  predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

 Predsjedatelj je pozvao predsjednicu  Mandatnog odbora gđu, Dianu Cindrić da podnese Izvješće.

Diana Cindrić  pročitala je Izvješće Mandatnog odbora  o rezultatima izbora za Gradsko vijeće Grada Slunja te na kraju konstatirala da će predsjedavanje sjednicom do izbora predsjednika preuzeti gđica. Marina Mrkonja..

(Izvješće se prilaže uz ovaj zapisnik i čini njegov sastavni dio.)

Predsjedatelj je pojasnio kako se prema zakonskim odredbama o Izvješću Mandatnog odbora ne raspravlja, niti se o njemu glasa, ono se samo prima na znanje i verificiraju se mandati onako kako je to u Izvješću i navedeno. 

Predsjedatelj je ponovio što je i u Izvješću naznačeno da sjednicom dalje predsjedava Marina Mrkonja pa je poziva da preuzme vođenje sjednice.

  • 3. Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Slunja

Predsjedateljica Marina Mrkonja pročitala je tekst svečane prisege nakon čega su svi vijećnici prisegnuli i potpisali prisegu.

  • 4. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

 Predsjedateljica poziva vijećnike ako imaju prijedlog  za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje.

Katarina Rendulić je u ime vijećnika Kandidacijske liste grupe birača u Odbor za izbor i imenovanje predložila: Ivicu Barića za predsjednika, Mirjanu Puškarić za člana i Višnju Magdić za člana.

Predsjedateljica pita da li ima drugih prijedloga.

Drugih prijedloga nije bilo pa je ovaj prijedlog dan na glasovanje.

Nakon glasovanja predsjedateljica konstatira da je Gradsko  vijeće jednoglasno u Odbor za  izbor i imenovanje izabralo:  Ivicu Barića za predsjednika, Mirjanu Puškarić za člana i Višnju Magdić za člana.

  • 5. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja

Predsjedateljica  poziva Odbor za izbor i imenovanje da iznese  prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja  gosp. Ivica Barić pozdravio je sve prisutne te je, na temelju članka 30. stavka 2. alineje 1. Poslovnika Gradskog vijeća iznio  prijedlog  Odbora da se za predsjednika Gradskog vijeća  izabere Marina Mrkonja. 

Predsjedateljica poziva vijećnike ako ima drugih prijedloga za predsjednika Gradskog vijeća.

Drugih prijedloga nije bilo pa predsjedateljica daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednicu Gradskog vijeća izabere Marina Mrkonja.

Završetkom glasovanja predsjedateljica konstatira da je za ovaj prijedlog glasovalo svih 13 nazočnih vijećnika, odnosno da je  Marina Mrkonja jednoglasno izabrana za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Slunja.

  • 6. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja

Predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.

Ivica Barić je u ime Odbora za izbor i imenovanje iznio prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeće izabere Josip Štefanac.

Drugih prijedloga nije bilo pa je prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Josip Štefanac predsjednica Gradskog vijeća dala na glasovanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA za potpredsjednika Gradskog vijeća izabralo gospodina Josipa Štefanca.

 

S ovom točkom dnevni red je iscrpljen pa je predsjednica zaključila rad konstituirajuće sjednice u 10,15 sati.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA

Ankica Štefanac, vr.

                                                                                                    Marina Mrkonja, vr.

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Close Search Window