Dobrodošli na stranice Grada Slunja


Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 15 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga:

 • donosi Statut Grada
 • donosi Poslovnik o radu
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarnih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretenina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • donosi odluku o promjeni gradnica Grada
 • donosi prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samourpave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 Članovi gradskog vijeća su:

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća:

Potpredsjednik:

 

MANDATNI ODBOR

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 • ZDRAVKO PAVLEŠIĆ,  zamjenik gradonačelnika - načelnik Stožera
 • ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj – član
 • ZDRAVKO JANDRLIĆ, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog  ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac - član
 • NENAD KATIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj – član
 • IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 • IVAN JURILJ, zapovjednik Središta za borbenu obuku i Vojnog poligona - član
 • MARIO JAZBEC, predstavnik Uprave šuma  Podružnice Karlovac- Šumarije Slunj - član
 • MIRJANA PUŠKARIĆ, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj – član
 • TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“ d.o.o.  – član
 • DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. - član
 • NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.- član

 

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnik Grada Slunja - gosp. Jure Katić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - gosp. Nenad Katić
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku - brigadir Ivan Jurilj
 •   Komunalni redar Grada Slunja - gosp. Dražen Kotić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Predstavnik Cesta Karlovac, Ispostave Slunj - gosp. Nikola Štefanac
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - gđa. Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Direktor HEP-a, Ispostave Slunj - gosp. Josip Stipić
 •   Mons. Mile Pecić, župnik
 •   Ravnateljica Doma zdravlja Slunj - gđa. Ivanka Magdić
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - gđa. Mirjana Puškarić
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV

 

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr