Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Aktualnosti

Filter
Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 13.04.2017- 446
ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA 13.04.2017- 467
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA O PRIJEDLOZIMA ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE GRADA 13.04.2017- 433
ODLUKA O JAVNOJ USLUZI PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE I TEKSTILA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 13.04.2017- 451
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH MJERA 7.4.1. PROJEKTA "POTPORNI ZID I PRATEĆI RADOVI NA UREĐENJU DIJELA GRADSKOG IGRALIŠTA SLUNJ 13.04.2017- 401
PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU 13.04.2017- 409
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA GRADA SLUNJA ZA 2016. GODINU 24.03.2017- 481
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆA ZA RADNIKE U USTANOVAMA I DRUŠTVIMA KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU U PRORAČUNU GRADA SLUNJA 24.03.2017- 434
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U 2017. GODINI 24.03.2017- 432
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH MJERA 7.4.1. PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ" 24.03.2017- 429

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr