Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTURKURE U 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/13-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-13-4
Slunj, 27. 03. 2013.


Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09. 79/09. i 49/11.), te članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. i 06/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo jeODLUKU
o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
na području Grada Slunja


I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Slunja.

II

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega


Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr