Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slunja ("Službeni glasnik Grada Slunja" br. 1/22)

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2018.-2023. godine

Cjenik odvoza otpada (važeći od 1. 8. 2022. godine)

Usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada (plan odvoza miješanog komunalnog otpada, lokacije zelenih otoka, glomazni otpad)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada na području Grada Slunja

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta Slunj

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta za vrijeme trajanja godišnjeg odmora